OBCHODNÉ PODMIENKY

objednávky prijímame 
Minimálna objednávka tovaru bez prepravy je v hodnote 10 euro s DPH. Firma KapaAudio je veľkoobchodná a montážna firma. Nezasielame objednávky do zahraničia. 
Firma spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy a zaslanie tovaru. 
xxx 

Reklamačné a obchodné podmienky firmy KapaAudio 

Minimálna objednávka je v hodnote tovaru 10 euro s DPH
Prepravné náklady účtujeme podľa váhy, kuriérom do 50Kg 6-10 euro, nad 50Kg dohodou.
Prepravné náklady cez Slovenskú poštu podľa cenníka Slovenskej pošty +1 euro balné, presnejšie je to uvedené pri objednávke.
Pre školy, obce a verejné organizácie je platba na faktúru samozrejmosť.
Koncoví zákazníci a firmy bez registrácie platba na dobierku kuriérovi alebo predfaktúra.
Celkovú fakturovanú cenu zaokrúhlime na najbližšie celé jedno euro nahor.


 1. VŠEOBECNÉ
  USTANOVENIA:


KapaAudio predáva tovar predajcom (dealerom), za účelom výroby
alebo ďalšieho predaja. Nakoľko sa nejedná o predaj koncovému
zákazníkovi, tak ako to definuje občiansky zákonník,
obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od
obchodného zákonníka líšia.

 Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratšiu ako 24
mesiacov je dealer povinný predĺžiť koncovému užívateľovi
túto záruku u výrobcu na min. dobu 24 mesiacov odpovedajúcim
spôsobom a prípadné náklady s týmto úkonom spojené môže
premietnuť do ceny výrobku. V prípade, že koncovým
užívateľom výrobku je dealer, predĺženie záruky si obstaráva
sám priamo u výrobcu.
Záručná doba pre koncového zákazníka je 24 mesiacov
podľa občianskeho zákonníka, podikatelia a firmy a organizácie s ičo majú
záruku 12 mesiacov a zmluva sa uzatvára podľa obchodného zákonníka
 

 U zariadení kde servis zabezpečuje tretia strana
(autorizovaný servis) a  preukáže že ide o neoprávnenú
reklamáciu (napr. softwarová závada, poškodenie spôsobené
užívateľom -  mech. poškodenie, poliatie tekutinou a pod.) 
si firma KapaAudio vyhradzuje právo prefakturovať všetky náklady
spojené s neoprávnenou reklamáciu (tj. náklady fakturované
treťou stranou - autorizovaným servisom a dopravné náklady).

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma KapaAudio vyhradzuje
podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika  uplatniť si
záložné právo na nevybavene reklamacie, ktoré budú ihneď po
uhradení pohľádavky vybavené a expedovane.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a
predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. K
reklamácii je nutné predložiť doklady - kópiu dodacieho listu
alebo faktúry.  


 1. ODOVZDANIE
  TOVARU:


Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či je to výrobná vada a či závada
nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s
odporúčaním výrobcu.
Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte
ho do obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne
pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica,
aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
Tovar prineste kompletný /kompletné príslušenstvo/, bez
ktorého nieje možné zapojiť a otestovať výrobok. Ak je
tovar poškodený alebo nekompletný, opotrebovaný alebo bol na ňom
robený zásah alebo vymenené niektoré diely a súčasti,
záručná reklamácia nieje uznaná, dohodou sa môže spraviť
servis na náklady zákazníka.

 1. PREVZATIE
  TOVARU A ZÁRUKA:


Tovar si po dodaní zákazník iheď musí prekontrolovať, či nieje poškodený alebo nekompletný.
Tovar si skontroluje ihneď pri dodaní a podpisom prevzatia kuriérovi potvrdzuje,
že tovar prevzal kompletný a nepoškodený.
Reklamáciu podáva odosielateľ alebo príjemca zásielky prepravnej spoločnosti vždy písomne.
Nahlásenie poškodenia alebo úbytku zo zásielky podáva odosielateľ alebo príjemca písomne,
najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky.
V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.
Tovar na reklamáciu nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj,
prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené
časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky
(napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na
plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, inak
automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za
nereklamovateľný. Záruka sa taktiež nevsťahuje na výkonové
preťaženie cievok reproduktorov.
K tovaru priložte kópiu dodacieho listu s výrobným číslom
vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom
závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada
prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj
ich zoznam.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky
s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a
sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky
poškodené nedbanlivosťou. Ak je tovar poškodený alebo
nekompletný, opotrebovaný alebo bol na ňom robený zásah alebo
vymenené niektoré diely a súčasti, záručná reklamácia
nieje uznaná, dohodou sa môže spraviť servis na náklady
zákazníka.
V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s
zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie
výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o
"Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže
presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo
strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na
jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.


 1. REKLAMÁCIA:


Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená na dodacom liste/faktúre. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred
informujte na cenu opravy

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v
primeranej lehote (bežne 3-15 dní, max 30 dní) opravený, pripadne vymenený za
iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou,
alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť
reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími
vlastnosťami.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar
vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou
reklamáciou.


 1. MOŽNOSŤ
  ODSTÚPENIA OD ZMLUVY  

V zmysle ustanovenia §
12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od
takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy
o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej
lehote Váš list o odstúpení od zmluvy a aj tovar doručený predávajúcemu.
Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný
prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.
 

 1. DOPRAVA
  REKLAMOVANÉHO TOVARU:


Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže
byť poslaný – poštou alebo prepravnou službou. Reklamačné
konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie
dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky
doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka
na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na
tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom
prebratia tovaru zákazníkom. 
Ak bol tovar zaslaný na reklamáciu a bol v rozpore
s reklamačným poriadkom firmy KapaAudio, reklamácia nieje
uznaná a o tento čas sa nepredlžuje záruka na tovar.
Zákazník odovzdáva tovar na reklamáciu na vlastné náklady.
V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený
po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby
považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.


 1. Dozor:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96